[1]
เปรมประเสริฐ ณ. . . และ โชคเหมาะ ภ. ., “แนวทางกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับการนำวิธีการทำงานที่บ้านมาใช้ในการส่งเสริมและคุ้มครองการทำงานของคนพิการในหน่วยงานของรัฐ”, LAWPRIDI_DPU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 93–110, ธ.ค. 2022.