[1]
ทรรทุรานนท์ อ. และ ทิพย์มณี พ., “การใช้สิทธิฟ้องคดีของผู้ถือหุ้นแทนบริษัทในบริษัทมหาชนจำกัด ”, LAWPRIDI_DPU, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 18–32, ธ.ค. 2023.