[1]
ศรีวรรณู ส., พิพัฒนกุล ไ., และ เลื่อนฉวี อ., “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสกรณีแยกกันอยู่ก่อนการหย่า”, LAWPRIDI_DPU, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 52–69, ธ.ค. 2023.