[1]
เพชรสังข์ ภ. และ ชูตินันทน์ ร., “ปัญหาการคุกคามทางเพศเด็กบนโลกออนไลน์”, LAWPRIDI_DPU, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 63–78, พ.ค. 2023.