[1]
เชี่ยวชาญวิศวกิจ เ., “ระบบการกำหนดลำดับชั้นโทษ : ศึกษากรณีการระวางโทษที่ไม่ได้สัดส่วนจากการไม่มีลำดับชั้นโทษในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย”, LAWPRIDI_DPU, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 92–110, ธ.ค. 2023.