[1]
จันทร์สำอางค์ ว., “ปัญหาความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลฐานให้สินบนตามมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561”, LAWPRIDI_DPU, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 128–148, ธ.ค. 2023.