[1]
ทวีชัยการ ส., “การออกแบบกฎหมายและมาตรการในการกำกับดูแลการประกันภัยในยุคดิจิทัล”, LAWPRIDI_DPU, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 80–91, ธ.ค. 2023.