ทองรัตนะ อ. . ., และ ลิปิพันธ์ จ. “ความรับผิดทางอาญาในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบประกันสังคม”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 111-28, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/260858.