อุปลาบัติ ส., และ โชคเหมาะ ร. “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการซึ่งเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY, ปี 12, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2023, น. 33-47, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/260977.