เปรมประเสริฐ ณ. . ., และ โชคเหมาะ ภ. . “แนวทางกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับการนำวิธีการทำงานที่บ้านมาใช้ในการส่งเสริมและคุ้มครองการทำงานของคนพิการในหน่วยงานของรัฐ”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY, ปี 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 93-110, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/260991.