ทรรทุรานนท์ อ., และ ทิพย์มณี พ. “การใช้สิทธิฟ้องคดีของผู้ถือหุ้นแทนบริษัทในบริษัทมหาชนจำกัด”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY, ปี 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 18-32, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/261524.