ศรีวรรณู ส., พิพัฒนกุล ไ., และ เลื่อนฉวี อ. “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสกรณีแยกกันอยู่ก่อนการหย่า”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY, ปี 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 52-69, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/261640.