เพชรสังข์ ภ., และ ชูตินันทน์ ร. “ปัญหาการคุกคามทางเพศเด็กบนโลกออนไลน์”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY, ปี 12, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2023, น. 63-78, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/266634.