เชี่ยวชาญวิศวกิจ เ. “ระบบการกำหนดลำดับชั้นโทษ : ศึกษากรณีการระวางโทษที่ไม่ได้สัดส่วนจากการไม่มีลำดับชั้นโทษในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY, ปี 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 92-110, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/268197.