จันทร์สำอางค์ ว. “ปัญหาความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลฐานให้สินบนตามมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY, ปี 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 128-4, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/268437.