ทวีชัยการ ส. “การออกแบบกฎหมายและมาตรการในการกำกับดูแลการประกันภัยในยุคดิจิทัล”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY, ปี 12, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 80-91, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/271096.