[1]
อนันต์นาวี ภ. และ ประวัติรุ่งเรือง ส. 2020. การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความยั่งยืน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 9, 2 (ธ.ค. 2020), 76–88.