[1]
สุขสม ส. 2020. นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 9, 2 (ธ.ค. 2020), 166–175.