[1]
ทศตา อ. 2021. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 . วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 10, 2 (ธ.ค. 2021), 188–199.