[1]
สุภาพจน์ ณ. 2021. การพัฒนาการรู้จักตนเองด้านการศึกษาและอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 10, 2 (ธ.ค. 2021), 79–91.