[1]
พลคชา พ. 2021. ความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนสู่แรงงาน 4.0 ของผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ รายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุง ในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 10, 2 (ธ.ค. 2021), 155–169.