[1]
วงษ์กำภู เ., จารุจิตติพันธ์ พ. และ อวเกียรติ ส. 2022. แนวทางการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยภายใต้หลักธรรมาภิบาล. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 11, 1 (มิ.ย. 2022), 148–59.