[1]
วงษ์พระจันทร์ ณ. และ นิลาภรณ์กุล น. 2022. ปัจจัยด้านกระบวนการและการบริหารจัดการงบประมาณ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกองทัพอากาศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 11, 1 (มิ.ย. 2022), 60–69.