[1]
จุฑามาศ ป. 2022. การจัดการองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานองค์กรเอกชน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 11, 1 (มิ.ย. 2022), 99–111.