[1]
อวยพร เ. , ไสยวรรณ อ. และ สุขสำราญ จ. 2022. ผลของการจัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติที่มีต่อพฤติกรรมความเชื่อมั่น ในตนเองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) จังหวัดนนทบุรี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 11, 2 (ธ.ค. 2022), 56–63.