[1]
ขาววิราช ณ., ไสยวรรณ อ. และ สุขสำราญ จ. 2022. การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมกลางแจ้งแบบร่วมมือโรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์). วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 11, 2 (ธ.ค. 2022), 23–31.