[1]
จันทร ป. , เศวตคชกุล โ. และ อุทัยเสน ช. 2023. การพัฒนารูปแบบการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำกัด . วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 12, 1 (มิ.ย. 2023), 71–79.