(1)
คำชื่น ศ. . .; หาสุนทรี น. . . การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. NBU 2020, 9, 102-115.