(1)
เพชรสถิตย์ พ. . การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านการทำไข่เค็มไชยาในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. NBU 2020, 9, 57-64.