(1)
ธนาบวรพาณิชย์ ณ. ภาวะผู้นำและบทบาทของผู้บริหารในองค์กรรัฐในยุคการเปลี่ยนแปลง. NBU 2020, 9, 28-39.