(1)
สุขทรัพย์ ก. . . บทบาทในการเป็นตัวแทนประชาชนของสมาชิกสภาของเทศบาลตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี. NBU 2020, 9, 7-12.