(1)
สิริพรวุฒิ ณ. . . ลักษณะการเมืองภาคพลเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี. NBU 2020, 9, 40-48.