(1)
ศรีวะรมย์ ล. ปัจจัยที่เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจร้านอาหารในเขตจังหวัดปทุมธานี. NBU 2020, 9, 104-117.