(1)
ศิริสมบูรณ์เวช ส. การระงับข้อพิพาทตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982. NBU 2020, 9, 116-123.