(1)
บุญยะพงศ์ไชย ส. . . ศึกษา การศึกษาพฤติกรรมปรับตัวการทำงานในยุคดิจิตอลเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน. NBU 2020, 9, 189-198.