(1)
ก้องวัฒนโกศล ส.; สิทธิสมบูรณ์ ม. . . การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับครูสังกัดกรุงเทพมหานคร. NBU 2020, 9, 176-188.