(1)
ศลโกสุม ส. . กลยุทธ์การพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาสู่ความสำเร็จ. NBU 2020, 9, 10-17.