(1)
สุวานิโช ฑ. . .; พระใหญ่ น. . . รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัล ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. NBU 2020, 9, 38-47.