(1)
อนันต์นาวี ภ.; ประวัติรุ่งเรือง ส. . . การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความยั่งยืน. NBU 2020, 9, 76-88.