(1)
สุขสม ส. . . นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย. NBU 2020, 9, 166-175.