(1)
โยศรีคุณ น. . ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพักโรงแรมในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดนครราชสีมา. NBU 2021, 10, 46-54.