(1)
วงษ์กำภู เ.; จารุจิตติพันธ์ พ. . .; อวเกียรติ ส. . แนวทางการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยภายใต้หลักธรรมาภิบาล. NBU 2022, 11, 148-59.