(1)
วงศ์อนุ เ.; ยุวชิต อ.; วิชญวรนันท์ ก. การพัฒนาความสามารถในการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำปรากฏร่วมจำเพาะจากสื่อภาพประกอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. NBU 2022, 11, 50-59.