(1)
วงษ์พระจันทร์ ณ.; นิลาภรณ์กุล น. . ปัจจัยด้านกระบวนการและการบริหารจัดการงบประมาณ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกองทัพอากาศไทย. NBU 2022, 11, 60-69.