(1)
จุฑามาศ ป. การจัดการองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานองค์กรเอกชน. NBU 2022, 11, 99-111.