(1)
อวยพร เ. . .; ไสยวรรณ อ. . .; สุขสำราญ จ. ผลของการจัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติที่มีต่อพฤติกรรมความเชื่อมั่น ในตนเองของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) จังหวัดนนทบุรี. NBU 2022, 11, 56-63.