(1)
ขาววิราช ณ.; ไสยวรรณ อ.; สุขสำราญ จ. การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมกลางแจ้งแบบร่วมมือโรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์). NBU 2022, 11, 23-31.