(1)
จันทร ป. .; เศวตคชกุล โ. .; อุทัยเสน ช. . การพัฒนารูปแบบการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำกัด. NBU 2023, 12, 71-79.