คำชื่น ศ. . .; หาสุนทรี น. . . การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 2, p. 102–115, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/241611. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.