เพชรสถิตย์ พ. . การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านการทำไข่เค็มไชยาในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 57–64, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/242545. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.